top of page

VÅR POLITIK

Ideologi

Kunskapsdemokratiska partiet är ett pan d.v.s inkluderande och allomfattande mittennationalistiskt parti som inte bara sätter den egna nationens intressen först i agendan utan för oss är det också viktigt att fortsätta med den demokratiska processen och utvecklingen i vår globaliserade värld genom att samarbeta med andra länder och nationer. För oss är det viktigt att begreppet nationalism inte kidnappas av de högerextrema partierna och organisationerna och se till att de inte äger ensamrätten över nationalismen.

 

Nationalism är för alla precis som begreppet globalism. Det ena begreppet behöver inte krocka med det andra. De kan komplettera varandra. Man kan vara både en globalist och en nationalist samtidigt utan några som helst problem. För oss är begreppet nationalism ett vackert begrepp som inkluderar alla oavsett bakgrund. Vår nationalism står för ett positivt inkluderande och icke diskriminerande nationalism. Att vara nationalist innebär inte att du behöver ge upp dina tidigare eller nuvarande identiteter som nationstillhörighet, etnicitet, folkgrupp, religion eller livsåskådning. Utan i vårt parti får man ha vilka identiteter som helst. Det som förenar oss alla i vårt parti och de som stöttar vårt parti är att vi älskar Sverige och dess invånare och vill fortsätta att utveckla detta fantastiska land till världens bästa demokratiska land inom alla områden. Detta nya begrepp som vi har myntat kallas för natioglobalism, som betyder att man kan vara en nationalist och globalist samtidigt. 

 

Som inkluderande mittennationalister menar vi inte att Sverige är bäst på allt utan med ren ödmjukhet vill vi även lära oss från andra länder, nationer, kulturers nationalism för att bygga upp vårt egna nya nationalistiska anda som ej diskriminerar eller ser ned på något annat lands demokratiska, icke rasistiska, icke diskriminerande nationalism. Varje medlem och stödmedlem i detta parti ska vilja tjäna Sverige och dess invånare inom alla möjliga områden för att göra vårt älskade Sverige till världens bästa demokratiska nation som inte exkluderar utan inkluderar alla oavsett bakgrund, härkomst, tillhörigheter och identiteter utan diskriminering. Vårt parti vill helt enkelt skapa en ny form av inkluderande "VI-känsla" och "nationskänsla" utan att du ska behöva avsäga dina gamla eller nuvarande identiteter.


Sverige står inför många framtida utmaningar. I dagsläget har vi brist på lärare i skolvärlden, brist på sjukvårdspersonal i sjukvården, brist på poliser, ett rättsväsende som inte riktigt fungerar.

 

Enorma brister inom trygghet och säkerhet, psykisk ohälsa som ökar bland unga och äldre. Brist inom äldreomsorgen, ökande pensionärsgrupper som lever ensamma och i fattigdom. Vi står också inför interna och externa konflikter (radikalism, extremism inom höger och vänster och religiös extremism). Segregationen som ökar, dödskjutningarna i våra älskade förorter som bara eskalerar, våldtäkter som ökar, hedersrelaterade våld som också fortsätter, föraktet mot politiker som också ökar. Listan kan bli hur lång som helst.

Vi vill få ett slut på våra politiker som inte lägger ner sina stridsyxor som istället borde diskutera och samarbeta för att komma fram till gemensamma lösningar. Vi vill att alla som älskar Sverige närmar sig varandra för hitta gemensamma lösningar. För att detta ska ske är det bästa sättet att vi samlas i mitten, och samlar alla goda krafter från vänstern, mitten och högern. Vi behöver även alla goda krafter från civilsamhället. För att förbättra de olika satsningarna som redan görs och skall göras så måste vi samla all god kunskap från höger, vänster och mitten för att främja, förebygga och motarbeta saker och ting i vårt älskade land Sverige.

Ekonomi

Vi är starkt för att flera ska ha möjlighet att starta egna företag. Sverige kommer fortfarande ha det höga skattesystemet som vi har för att öka välfärden mer och mer både i Sverige och utanför Sverige. För de med eget företag kan det ske skattereduktion men vi vill att de med eget företag med sina ekonomiska vinster inte bara tjänar sina egna plånböcker och bankkonton utan självmant använder sina pengar och hjälper till att bygga upp demokratin i Sverige men också hjälper till aktivt att bygga upp demokratin i andra länder och hjälper till att bekämpa fattigdom och utanförskap i andra länder med hjälp av sina ekonomiska vinster.

Integration

Jobbar vi aktivt med obligatorisk medborgarstöd/utbildning och föräldrastöd/utbildning på svenska och andra språk (som talas i det området) där en del av utbildningen/stöden just är hur man kan lyckas med att integreras i det svenska samhället utan att behöva ge upp de identiteter man redan har så är det en stor del på väg mot bättre integration. Vi tror inte att segregationen och utanförskapet försvinner enbart genom att blanda folk från olika bakgrunder och att förbättra den ekonomiska statusen i segregerade utanförskapsområden. Vi tror starkt på att det inte endast är brist på pengakapitalet som är orsaken till segregering och utanförskap. Även om det är en av faktorerna så menar vi att den största orsaken till segregation, utanförskap, den ökande kriminaliteten, hedersrelaterad våld, kvinnoförtryck och trakasserier osv..(som även finns i övriga delar av landet) i våra älskade förorter är brist och ”fattigdom” på kunskapskapital, värderingskapital, värdegrundskapital. Vi tror starkt på att i vår interkulturella/interreligiösa (även andra livsåskådningar inräknade) Sverige behöver vi kunskap om varandra och om olika grupper som lever här både på det svenska språket men också genom andra språk som man behärskar bättre. Därför tror vi stenhårt på att genom det svenska språket och de andra språken som talas i de områden förmedla och sprida kunskapen om varandra, kunskapen om våra gemensamma värdegrunder och kunskapen om hur vi tillsammans politiker och de civila kollektivt kan jobba brottsförebyggande. Därför tror vi stenhårt på att en av de viktigaste och största nycklarna till integrationen och för att ta bort utanförskapet, segregationen och kriminaliteten ute i våra älskade förorter men också på andra håll i vårt älskade land Sverige måste ske både med hjälp av det svenska språket och med hjälp av de andra språken som talas i olika områden. Genom kunskap om varandra kan vi ändå leva integrerade och i harmoni med varandra även om vi kanske inte alltid lever integrerade med varandra till vardags.

Trygghet | säkerhet | brottsbekämpning

Med vår nygamla pedagogik ska vi också självklart få flera unga och vuxna att brinna för att bli poliser och jobba inom andra tjänster som jobbar med trygghet, säkerhet och brottsbekämpning. För att få bukt med dödsskjutningarna, kriminalitet och utanförskap i våra älskade förorter kommer vi också att införa obligatorisk medborgarstöd/utbildning och föräldrastöd/utbildning på svenska och andra språk som talas i det området för att stötta och hjälpa de vuxna och föräldrarna så barnen, ungdomarna och andra vuxna inte hamnar i utanförskap och halkar in i kriminella kretsar. Denna form av obligatorisk stöd/utbildning ska finnas i varenda kommun i Sverige där stöden/utbildningen skräddarsys enligt den kommunens/områdets behov. Vi vill också att polisen besöker förskolor, grundskolor och gymnasier regelbundet och sitter med på lektionerna deltar i undervisningen hjälper till lite smått med läxor ibland, och är med på rasterna osv… Med polisens regelbundna närvaro kommer de unga att förstå att polisen inte är ett hot utan är lagens väktare, de civilas beskyddare och vän. ​ Vi ska också få flera unga och vuxna mot betalning jobba på kvällar och nätter både vardagar och helger som nattvandrare/kamratvandrare/medvandrare för att öka säkerheten och tryggheten i området där de bor. Detta kan unga och vuxna ha som deltidsjobb, sommarjobb eller som ett tillfälligt jobb vid sidan om studier eller i väntan på något annat jobb. Får de lön för detta mycket viktiga uppdrag kommer också deras självförtroende till sig själva, tilliten till samhället och viljan att kämpa för sitt område och nationen att öka mer och mer. De unga och vuxna får också en känsla av att de är behövda av samhället och att de bidrar till samhällets trygghet, säkerhet och brottsbekämpning.

Skola | Utbildning | Jobb

För att öka kvalitén i den svenska skolan kommer vi att satsa mycket på etik och moralundervisning/värdegrundskunskap där vi på ett pedagogiskt sätt kommer att ta fram berättelser och material från förr i tiden och från vår moderna tid i och utanför Sverige där vi ska få barn och unga att växa upp med civilkurage och bli goda samhällsnyttiga individer som vill bidra till Sveriges fortsatta demokratiska utveckling. Med denna etik och moralundervisning vill vi inte skämma bort och ”curla” våra barn, unga men även vuxna med bara att lära ut vilka mänskliga rättigheter de har utan också vad de har för ansvar, skyldigheter, och förpliktelser till Sverige och dess invånare men också till våra medmänniskor världen över. Vi vill också med pedagogiska metoder inspirera barn och unga att bli mittennationalistiska medborgare som växer upp med en stark känsla och kärlek till Sverige, och de länder och nationer som man kanske ursprungligen kommer ifrån men också fostras till att få en stark känsla och kärlek till att aktivt vilja bidra med att utveckla den demokratiska processen i Sverige och i andra länder i vår globaliserade värld. Med vår mittennationalistiska ideologi och pedagogik vill vi inspirera våra unga att brinna för det land de lever just nu i och de länder de kanske har sina ursprung och rötter ifrån. Denna brinnande passion ska få våra unga att tänka ”vad kan jag göra/bli när jag blir stor för att hjälpa mitt/mina land/länder framåt i utvecklingen och vad kan jag göra för mina medmänniskor i detta/dessa land/länder och i världen.” Med denna brinnande passion ska vi få dem att vilja bli lärare, sjukvårdspersonal, poliser och jobba med alla andra mycket viktiga yrken i vårt land och som det råder stora brister inom. Vi vill också att flera unga och vuxna utbildar sig till ekonomer och egna företagare så att de blir inspirerade att med hjälp av sina egna ekonomiska vinster också bidrar med samhällsutvecklingen i Sverige och i andra behövande länder. Denna glödande mittennationalistiska känsla ska få våra unga att bli inspirerade att utveckla vårt land framåt. Sverige är ett av de länder som ligger i världsklass när det gäller sex och ”samlevnads” undervisning. Tyvärr finns det i våra svenska skolor inte så mycket samlevnadsundervisning vilket vi tycker är lika viktigt som sexualundervisningen. Detta menar vi är jätte viktigt för att i Sverige så ökar skilsmässor, relationsavslut, våld, hot, misshandel, trakasserier i relationerna. Med hjälp av relations/samlevnadskunskap får varje ung människa också utbildning i hur man bör bete sig mot varandra i en relation, ta hand om varandra, hur man tillsammans ska kämpa i en relation osv. Vi är inte emot skilsmässor och relationsavslut men vi menar att med en sådan unik utbildning kan vi bidra till att undvika många onödiga relationsavslut och skilsmässor och andra tråkigheter i framtiden som påverkar en individ, flera individer, en hel familj, ett helt släkte, en hel familj och i slutändan även ett helt samhälle. Eftersom den psykiska ohälsan också är en av vår tids största folksjukdomar som ökar kan en sådan utbildning minska på den psykiska ohälsan. Samlevnadskunskap handlar inte bara om hur vi beter oss i en relation utan även hur vi ska värna om våra relationer till andra och våra nära och kära. Allt detta ovanstående kan vi enkelt få in i den svenska skolan, både i grundskolan och på gymnasiet om livskunskapsämnet återinförs samt blir ett obligatoriskt ämne. Vi kommer också att införa en obligatorisk utbildning/stöd för vuxna och föräldrar i varje hemkommun för att stötta barn och ungdomar (se mer info i avsnittet trygghet, säkerhet och brottsbekämpning och i avsnittet integration).

Jämlikhet och jämställdhet

Vi kommer jobba aktivt för jämlikhet och jämställdhetsfrågor. Det är kärnan i vårt parti men också i den samhällssyn som vi vill se.

HBTQ+

Vi kommer att ständigt jobba och försvara HBTQ+ människors fri och rättigheter. Vi kommer också aktivt att jobba mot den psykiska ohälsan bland HBTQ+ människor och ta bort stigmatiseringen samt diskrimineringen mot HBTQ+ personer. 

Psykisk ohälsa

Är prio nummer ett inom partiet, då vi anser att en stark stabil, hållbar, trygg och säker nation kommer ifrån dess befolkning som har en god mental hälsa och en hög ansvarskänsla med empati, sympati och civil kurage. För att främja den goda mentala hälsan och en hög ansvarskänsla mot sina medmänniskor kommer barn ungdomar och vuxna i Sverige att genomgå en obligatorisk folkbildning där psykisk ohälsa, hög ansvarskänsla mot sina medmänniskor och civilkurage är en viktig del under utbildningen. 

Pension

Vi kommer att kämpa för att det skall finnas 0% fattigpensionärer i Sverige där pensionärer som inte är rika kan få skattereduktion eller slippa betala skatt och då de lite rikare pensionärerna får betala lite högre skatt. 

Miljö och klimatpolitik

Vi kommer att samarbeta nära klimat och miljöforskarna och se till att vi skapar en hållbar miljö. Vi ska också skaffa nya jobb som miljövårdare där ungdomar och vuxna i sitt närområde får jobba med att hålla rent och snyggt i sitt närområde och skriva ut böter för de som skräpar ner och förstör miljön i närområdet. Detta kommer att skapa en ren och fin närmiljö. 

Hedersförtryck

Obligatorisk undervisning på skolor från förskolan upptill gymnasieskolan samt i den obligatoriska folkbildningen för alla vuxna i Sverige få kunskap kring hedersförtryck, vad det innebär och vilka konsekvenser och straff man får om man befattar sig med dessa brott. 

Föräldraransvar och barnens rättigheter

Obligatorisk undervisning på skolor från förskolan upptill gymnasieskolan samt i den obligatoriska folkbildningen för alla vuxna i Sverige få kunskap  kring föräldraansvar och barnens rättigheter tills barnet har fyllt 18 år som ej strider mot den internationella barnkonventionen. 

bottom of page